RSS
Ważne:
uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Lubuska Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych

Autor: Administrator, dodano: 2009-11-12 13:43:21

 

Drogowe znaki turystyczne

Prawidłowe i dobre oznakowanie dróg  jest jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa na drogach. Niezależnie  od treści i formy, a także rodzaju stawianych znaków zależy ich skuteczność jako elementu działalności informacyjnej, która z kolei  jest elementem wizerunku (państwa, regionu, województwa, powiatu, gminy...) jako produktu turystycznego. Stąd informowanie o atrakcjach turystycznych powinno być jednym z istotnych elementów polityki promocyjnej państwa i regionu. Prawidłowe wypełnienie znaków drogowych treściami turystycznymi są jednym z kryteriów oceny, jaką przyjeżdżający do lubuskiego (ale także i nasi mieszkańcy) nam wystawiają 

 Lubuska  Kapituła  Drogowych Znaków Turystycznych

Lubuska  Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych powołana została uchwałą Zarządu   Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "LOTUR"   nr 1/I/2009  dnia 30 stycznia 2009.

Podstawą powołania Kapituły jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. nr 220 poz.2181 wraz z załącznikami, które wskazuje, że organem opiniującym i rekomendującym lokalizację turystycznych znaków drogowych jest Regionalna Kapituła.

Celem działania Kapituły jest dbanie o ujednolicone, zgodne z obowiązującymi przepisami ,oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych w województwie lubuskim.

 

Zakres działania Kapituły:

 • Opiniowanie wyboru obiektów do oznakowania
 • Opiniowanie projektu graficznego znaków
 • Opiniowanie projektów turystycznych szlaków samochodowych
 • Opracowanie wytycznych lokalizacji poszczególnych rodzajów turystycznych znaków drogowych

Do zadań Kapituły należy w szczególności:

 

 • udział w pracach Kapituły Polskiej Organizacji Turystycznej
 • wnioskowanie do Kapituły Polskiej Organizacji Turystycznej o zakwalifikowanie i zatwierdzenie atrakcji turystycznych /z listy UNESCO, parków narodowych, innych ważnych atrakcji o znaczeniu międzynarodowym i krajowym/ z Województwa Lubuskiego, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, do oznakowania drogowymi znakami turystycznych na autostradach i drogach ekspresowych i na drogach krajowych, w uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
 • wnioskowanie do Kapituły Polskiej Organizacji Turystycznej oraz kwalifikacja i zatwierdzanie atrakcji turystycznych /atrakcji o znaczeniu międzynarodowym i krajowym oraz atrakcji o znaczeniu wojewódzkim/ z Województwa Lubuskiego do oznakowania drogowymi znakami turystycznych na drogach wojewódzkich, w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich,
 • kwalifikacja i zatwierdzanie atrakcji turystycznych /atrakcji o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym/ z ziemi lubuskiej, na wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej, właściwego miejscowo Oddziału PTTK lub właściwego miejscowo samorządu, do oznakowania drogowymi znakami turystycznych na drogach miejskich, powiatowych i gminnych, w uzgodnieniu z zarządami tych dróg
 • utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą,
 • tworzenie programów na rzecz lokalizacji nowych drogowych znaków turystycznych oraz pozyskiwanie środków na ich realizację,
 • lobbing przedsięwzięć natury formalnej i prawnej we wszystkich instytucjach decyzyjnych w zakresie powstawania drogowych znaków turystycznych w regionie,
 • prowadzenie promocji na rzecz lokalizacji drogowych znaków turystycznych w regionie.

 

 Tryb pracy Kapituły:

 • Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły. Wybór następuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
 • Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący po wpłynięciu wniosku do zaopiniowania. W sprawach nadzwyczajnych prawo zwołania Kapituły przysługuje Prezesowi Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Członkowie Kapituły ustalają treść opinii na temat przedstawionego wniosku
 • Sprawy organizacyjne, w tym prowadzenie dokumentacji pracy Kapituły prowadzi biuro lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Biuro LOTUR przedstawia Zarządowi LOTUR na bieżąco informację o stanie prac Kapituły
 • Powołanie i rozwiązanie Kapituły oraz powołanie i odwołanie członków Kapituły, jak też rozszerzenie zakresu działania Kapituły następuje w drodze uchwały Zarządu LOTUR

 

Więcej informacji w załączonym poniżej pliku