RSS
Ważne:
uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Zasady znakowania dróg znakami turystycznymi

Autor: Administrator, dodano: 2012-09-09 16:53:28

 

 

 

 

 

 

 

 

I Drogi i ich zarządcy

 

Drogi w RP dzielimy na: zarządza nimi:

krajowe:
- autostrady
- ekspresowe
- pozostałe drogi krajowe     

 

-wojewódzkie   

-miejskie 

-powiatowe i gminne  

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Powiatowych

 

 

II Obowiązujące przepisy prawne

a. ustawa z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej
b. ustawa z 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym
c. rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 31.07.2003 w sprawie znaków i sygnałów drogowych
d. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /wyjaśnienie poniżej ad d/
e. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem /wyjaśnienie poniżej ad e/
wyjaśnienia:
ad d
„samochodowy szlak turystyczny” wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak – znak E–22a

_____________________________________________________________________
„obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego - znak E–22b 
 _____________________________________________________________________
„informacja o obiektach turystycznych” informuje o obiektach turystycznych występujących na terenie wskazanym na znaku - znak E–22c

ad e
§ 11 powyższego rozporządzenia głosi:
Organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt zarząd drogi. Nie dotyczy to umieszczania i utrzymania:
........................
4) znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowych znaków szlaków rowerowych - zadania te realizują zainteresowane organizacje turystyczne;


W związku z powyższym znaki oznaczające szlaki turystyczne E-22a stawiane i utrzymywane są przez właściwe organizacje turystyczne. Natomiast pozostałe znaki turystyczne tj. E-22b i E-22c to znaki, których stawianie i utrzymanie jest na koszt zarządcy dróg.

III Zasady kwalifikowania i zatwierdzania atrakcji turystycznych do oznakowania

Według opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samochodowy szlak turystyczny /znak E-22a/ nie powinien przebiegać autostradą i drogą ekspresową.

Z załączników do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wynika, iż projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej. Poniżej przedstawiamy propozycje zasad kwalifikowania i zatwierdzania atrakcji do oznakowania.

Zasady kwalifikowania atrakcji do oznaczania przy drogach
autostrady i drogi ekspresowe
- z listy UNESCO
- parki narodowe
- inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z urzędem marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
znaki stawiamy nie dalej, niż 40 km od obiektu - wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)
Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

- kapituła przy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (przedstawiciele POT, PTTK, GDDKiA oraz ROT ruchomo w zależności od regionu, z którego wpłynął wniosek)
pozwolenie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
pozostałe drogi krajowe:
- z listy UNESCO
- parki narodowe
- inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
znaki stawiamy nie dalej, niż 30 km od obiektu - wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)
Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

- kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

drogi wojewódzkie:
- atrakcje o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
- atrakcje o znaczeniu wojewódzkim
znaki stawiamy nie dalej, niż 20 km od obiektu - wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania
- kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie Zarząd Dróg Wojewódzkich

drogi miejskie, powiatowe i gminne:
- :atrakcje o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym
znaki stawiamy nie dalej niż 15 km/10 km od obiektu - wniosek: Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT)

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania
- kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Powiatowych

kompetencje zastępcze:
- w wypadku braku ROT, w jego miejsce wstępuje właściwy samorząd województwa
- w wypadku braku LOT, w jego miejsce wstępuje właściwy miejscowo Oddział PTTK, zaś w razie jego braku – właściwy miejscowo samorząd

* atrakcja turystyczna – wszelkie naturalne i stworzone przez człowieka wytwory, niosące ze sobą korzyści, związane z turystyką spełniające potrzeby człowieka.