RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

III Lubuski Sejmik Turystyczny - wnioski pokonferencyjne

Autor: Administrator, dodano: 2017-06-20 15:02:13

 

 

 

 

Wnioski z panelu dla osób zainteresowanych inwestycjami w lubuskiej turystyce

Prowadzący: Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Lubuskiego, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr

 

1.     Rzetelna inwentaryzacja obiektów turystycznych woj. lubuskiego pod kątem ich dostępności dla turystów.

2.     Każdemu ważnemu zadaniu służącemu turystyce, które jest finansowane ze środków zewnętrznych powinien być przypisany podmiot odpowiedzialny za jego funkcjonowanie w sferze turystyki.

3.     Brak jest kompleksowej informacji na temat edukacji turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka) na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w woj. lubuskim.

4.     Stworzenie głównego katalogu kluczowych wydarzeń w woj. lubuskim, który powinien być zamknięty w roku poprzedzającym dane wydarzenia. Należy stworzyć taki kalendarz kluczowych wydarzeń już na rok 2018.

5.     Promocja parków historycznych województwa, np. poprzez stworzenie mapy parków.

6.     Należy rozważyć przywrócenie Zachodnich Targów Turystycznych.

7.     Każda gmina powinna posiadać punkt informacji turystycznej.

8.     Zabezpieczenie środków na digitalizację ofert turystycznych woj. lubuskiego.

9.     W rocznym planie współpracy gmin ze stowarzyszeniami turystycznymi powinny znaleźć się otwarte konkursy na wydawnictwa turystyczne, których bardzo brakuje w naszym regionie.

10.  Zwiększenie liczby członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR, łącznie z lubuskimi LOT-ami.

11.  Zwiększenie nakładów na turystykę w budżecie województwa na rok 2018.

12.  Stworzenie systemu pozyskiwania informacji dla turystów (od gmin i innych podmiotów, np. Lasów Państwowych)

13.  Poprawa oznakowania turystycznego na S3, A2 i A18.

14.  Województwo lubuskie musi dążyć do tego, aby lokalna baza turystyczna mogła pomieścić większą liczbę turystów (powyżej 100 miejsc noclegowych w jednym obiekcie).

15.  Wykorzystanie środków z programu Interreg Va Polska-Brandenburgia i Polska-Saksonia dla poprawy funkcjonowania informacji o woj. lubuskim oraz obu przyległych niemieckich landach.

16.  Zwiększenie składki województwa lubuskiego jako członka Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR.

 

Wnioski z panelu hotelarskiego

Prowadzący  Marcin Mączyński – Sekretarz  Generalny Izby  Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

 

Temat przewodnim spotkania były możliwości wspólnej promocji oraz trudności w prowadzeniu działalności hotelarskiej.

 

Brak  właściwej komunikacji  - brak  wystarczającej liczby  zjazdów przy S3

Największym  problemem dla przedsiębiorców,  prowadzących działalność hotelarską przy autostradzie  A2, jest brak możliwości zjazdu do obiektów, które skutkować mogą niewypłacalnością przedsiębiorców, likwidacją obiektów a tym samym miejsc pracy. Interesy stron są rozbieżne, mimo wyraźnego zagrożenia dla lokalnych społeczności.

Zatrudnienie

Kolejnym problemem jest skomplikowana procedura  zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników branży, dla których ze względu na przygraniczne  położenie, wynagrodzenie nie jest atrakcyjne.

Ochrona danych osobowych

Moderator nakreślił problem bezpiecznego przechowywania danych osobowych,  turystów korzystających z bazy noclegowej, które wymaga specjalnych zabezpieczeń informatycznych uniemożliwiających nieprawne wykorzystanie danych a także  konieczność ich bezpiecznego przechowywania.

Zmiany wymagań  kategoryzacyjnych

Potrzeba  dostosowania   obowiązującego rozporządzenia  w  sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie do  aktualnych  potrzeb klientów.

Nakładanie kar finansowych na  przedsiębiorców, bezprawnie  używających nazw zastrzeżonych   typu hotel, motel, pensjonat etc.

Kary finansowe przede wszystkim dla przedsiębiorców , którzy  bezprawnie używają nazw zastrzeżonych, którzy  mimo uzyskania  informacji o możliwości  kategoryzacji obiektu, promocji  obiektów skategoryzowanych np.
na stronach j.s.t., nie korzystają z niej i nadal bezprawnie używają  ww. nazw. Gestorzy skategoryzowanej  bazy podlegają kontroli  kategoryzacyjnej, wnoszą  opłatę kategoryzacyjną.

 

Dostosowanie  obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

Poruszono brak możliwości odpisania znaczących nakładów finansowych na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych  od  należnego podatku,  w świetle obowiązujących przepisów podatkowych.

Promocja – informacja turystyczna

Brak punktów informacji turystycznej, wydawnictw, aplikacji, które byłyby dostępne dla wszystkich  przedstawicieli  branży – ambasadorów  regionu. Niektórzy właściciele obiektów na potrzeby  turystów korzystających z bazy, samodzielnie  wydają materiały na temat atrakcji  turystycznych. Propozycja jednego z przedsiębiorców  dotyczyła  ustawienia na terenie województwa ok. 40 bilbordów (ekranów LED), na których wyświetlane byłby  najważniejsze informacje o regionie. Na następnym spotkaniu panelowym nie  może zabraknąć przedstawiciela Departamentu, odpowiedzialnego za promocję turystyczną województwa, z którym można omówić plany promocji w kolejnych etapach. Kolejną propozycją jest prezentacja materiałów o regionie na stojakach informacyjnych
w obiektach. Jednocześnie podniesiono temat postępującej digitalizacji informacji turystycznej i odchodzenie
od wersji drukowanej folderów. Jedną z propozycji, przykładem krajów zachodnich, byłoby również przeniesienie promocji do spółek marketingowych, które mogą zapewnić ciągłość promocji regionów, mimo nieuniknionych zmian politycznych.

 

Wnioski:

1.     Zintensyfikować działania związane z  wybudowaniem  węzłów Łagów, Myszęcin  przy autostradzie A2,  które umożliwiłyby dalsze  prowadzenie działalności  hotelarskiej,  w  tym utrzymaniu  miejsc pracy.

2.     Należy organizować cykliczne spotykania branży, zrzeszyć się, aby wspólnie reprezentować interesy branży hotelarskiej,

3.     Należałoby uprościć procedurę zatrudnienia pracowników,

4.     Należałoby dostosować obowiązujące rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, do aktualnych potrzeb klientów.

Należałoby usprawnić system informacji turystycznej, w tym zmienić  narzędzia promocji, poprzez m.in. dystrybuowanie materiałów promocyjnych  w wersji  drukowanej, elektronicznej w obiektach, ustawienie tablic LED na terenie województwa lubuskiego.

 

Wnioski z panelu szlaki turystyczne w lubuskim 

 

Prowadzący  Jerzy Kapłon Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK

Wprowadzenie:

  1. Rola szlaku turystycznego:

– koncentracja ruchu turystycznego,

- szansa na budowę lokalnego produktu turystycznego jako jeden z elementów tego produktu,

- miejsce uprawiania turystyki,

- ważny element infrastruktury turystycznej.

 

Warunki jakie należy stworzyć szlakom:

- ochrona przed zniszczeniem,

- popularyzacja poprzez strony internetowe,

Gwarancja bezpieczeństwa.

 

Szlak turystyczny ogranicza możliwość wędrówki po za szlakiem, jest bezpieczny zarówno dla turysty i dla środowiska przez które przebiega z powodu skupienia nana swoich trasach przemieszczania się turystów.

 

Wnioski:

Szlaki turystyczne wymagają:

1.     Prawnej ochrony przed zniszczeniem i żądaniem zmiany przebiegu,

2.     Systematycznego finansowania,

3.     Ustalonych standardów znakowania,

4.     Koordynacja sieci, aby nie kolidowały różnorodne propozycje, aby realizowano konieczne renowacje lub kasacje nieaktualnych szlaków i aby sensownie je rozbudowywano lub tworzono,

5.     Odpowiedzialność administratora za trwałość zbudowanego szlaku,

6.     Nowoczesnego systemu udostępniania i promocji

7.     Inwentaryzacji wszystkich szlaków w lubuskim.

 

Stworzenie strony internetowej szlaków lubuskich poprzedzone ustaleniem stanu faktycznego.

 

 

Celem panelu było przede wszystkim wprowadzenie do problemu związanego ze znaczeniem szlaków turystycznych, kulturowych ich znaczenie dla rozwoju turystyki, ich rozwój, zasady tworzenia i znakowania a przede wszystkim  zmierzenie się z tematem inwentaryzacji obecnych szlaków . Innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania w turystyce.