RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Lubuska Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych

Autor: Administrator, dodano: 2009-11-12 13:43:21

 

Drogowe znaki turystyczne

Prawidłowe i dobre oznakowanie dróg  jest jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa na drogach. Niezależnie  od treści i formy, a także rodzaju stawianych znaków zależy ich skuteczność jako elementu działalności informacyjnej, która z kolei  jest elementem wizerunku (państwa, regionu, województwa, powiatu, gminy...) jako produktu turystycznego. Stąd informowanie o atrakcjach turystycznych powinno być jednym z istotnych elementów polityki promocyjnej państwa i regionu. Prawidłowe wypełnienie znaków drogowych treściami turystycznymi są jednym z kryteriów oceny, jaką przyjeżdżający do lubuskiego (ale także i nasi mieszkańcy) nam wystawiają 

 Lubuska  Kapituła  Drogowych Znaków Turystycznych

Lubuska  Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych powołana została uchwałą Zarządu   Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "LOTUR"   nr 1/I/2009  dnia 30 stycznia 2009.

Podstawą powołania Kapituły jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. nr 220 poz.2181 wraz z załącznikami, które wskazuje, że organem opiniującym i rekomendującym lokalizację turystycznych znaków drogowych jest Regionalna Kapituła.

Celem działania Kapituły jest dbanie o ujednolicone, zgodne z obowiązującymi przepisami ,oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych w województwie lubuskim.

 

Zakres działania Kapituły:

 • Opiniowanie wyboru obiektów do oznakowania
 • Opiniowanie projektu graficznego znaków
 • Opiniowanie projektów turystycznych szlaków samochodowych
 • Opracowanie wytycznych lokalizacji poszczególnych rodzajów turystycznych znaków drogowych

Do zadań Kapituły należy w szczególności:

 

 • udział w pracach Kapituły Polskiej Organizacji Turystycznej
 • wnioskowanie do Kapituły Polskiej Organizacji Turystycznej o zakwalifikowanie i zatwierdzenie atrakcji turystycznych /z listy UNESCO, parków narodowych, innych ważnych atrakcji o znaczeniu międzynarodowym i krajowym/ z Województwa Lubuskiego, w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, do oznakowania drogowymi znakami turystycznych na autostradach i drogach ekspresowych i na drogach krajowych, w uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
 • wnioskowanie do Kapituły Polskiej Organizacji Turystycznej oraz kwalifikacja i zatwierdzanie atrakcji turystycznych /atrakcji o znaczeniu międzynarodowym i krajowym oraz atrakcji o znaczeniu wojewódzkim/ z Województwa Lubuskiego do oznakowania drogowymi znakami turystycznych na drogach wojewódzkich, w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich,
 • kwalifikacja i zatwierdzanie atrakcji turystycznych /atrakcji o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym/ z ziemi lubuskiej, na wniosek Lokalnej Organizacji Turystycznej, właściwego miejscowo Oddziału PTTK lub właściwego miejscowo samorządu, do oznakowania drogowymi znakami turystycznych na drogach miejskich, powiatowych i gminnych, w uzgodnieniu z zarządami tych dróg
 • utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą,
 • tworzenie programów na rzecz lokalizacji nowych drogowych znaków turystycznych oraz pozyskiwanie środków na ich realizację,
 • lobbing przedsięwzięć natury formalnej i prawnej we wszystkich instytucjach decyzyjnych w zakresie powstawania drogowych znaków turystycznych w regionie,
 • prowadzenie promocji na rzecz lokalizacji drogowych znaków turystycznych w regionie.

 

 Tryb pracy Kapituły:

 • Członkowie Kapituły wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Kapituły. Wybór następuje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
 • Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący po wpłynięciu wniosku do zaopiniowania. W sprawach nadzwyczajnych prawo zwołania Kapituły przysługuje Prezesowi Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Członkowie Kapituły ustalają treść opinii na temat przedstawionego wniosku
 • Sprawy organizacyjne, w tym prowadzenie dokumentacji pracy Kapituły prowadzi biuro lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Biuro LOTUR przedstawia Zarządowi LOTUR na bieżąco informację o stanie prac Kapituły
 • Powołanie i rozwiązanie Kapituły oraz powołanie i odwołanie członków Kapituły, jak też rozszerzenie zakresu działania Kapituły następuje w drodze uchwały Zarządu LOTUR

 

Więcej informacji w załączonym poniżej pliku