RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Walne Zebranie Członków LOTUR udzieliło absolutorium Zarządowi LOTUR pod przewodnictwem Jadwigi Błoch

Autor: Administrator, dodano: 2010-04-26 15:45:15

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad - Prezes Zarządu „LOTUR" - Pani Jadwiga BŁOCH

2. Wystąpienie zaproszonych gości

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Komisji:
         1). Wniosków i Uchwał , Skrutacyjnej

6.Sprawozdanie władz LOTUR:

- Zarządu LOTUR

- Komisji Rewizyjnej LOTUR

7.Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności LOTUR za 2009 rok

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności LOTUR za 2009 rok

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LOTUR za wykonanie obowiązków 2009 roku,

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu działania LOTUR na 2010 rok

- w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich LOTUR na 2010 rok,
10. Wolne wnioski

11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał

12. Zakończenie obrad

Większością głosów dokonano wyboru komisji Wniosków i Uchwał w składzie Joanna Majorczyk, Tomasz Biel ( jeden się wstrzymał p. Biel)

Do komisji skrutacyjnej wybrano p. Dariusza Jarocińskiego i p. Beatę Musiałowką.

Protokolant: Anna Dopierała

Stwierdzono obecność 25 przedstawicieli członków , co oznacza , że zebranie jest ważne.

Następnie podsumowania działalności LOTUR-u dokonała Prezes Zarządu Pani Jadwiga Błoch przedstawiając sprawozdanie z działalności LOTUR za 2009 rok.

 Joanna Majorczyk poinformowała członków o wydawanym Newsletterze w2009 oraz o ważności przesyłania informacji do naszego biura.

Natomiast Pan Zbigniew Włodarczak- przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli dokumentów finansowych przedkładając jednocześnie wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2009.

Kolejnym etapem Zebrania było zaprezentowanie projektu realizowanego przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną, jakim jest szkolenie pt. „Zawód Informator Turystyczny", którego przedstawienia dokonała asystentka Koordynatora projektu Anna Dopierała.

Prezes poinformowała również o wnioskach, które zostały napisane i zgłoszone do konkursów w Urzędzie Miasta Zielona Góra i Urzędu Marszałkowskiego, które niestety nie zyskały aprobaty w/w urzędów, natomiast wniosek złożony  do Ministerstwa Sportu i Turystyki, został oceniony wysoko zyskując  pieniądze na realizacje projektu: Lubuskie Szlaki nordic walking na Wale Zielonogórskim, Łuku Mużakowa i w Trójkącie Sakralnym co z pewnością jest sukcesem.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwał

 1. Uchwała nr 1/2010 z Dnia 26.04.2010r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego na 2009 rok

- uchwała została przyjęta jednogłośnie-

 1. Uchwała nr 2/2010 z dnia 26.04.2010r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „ LOTUR' za 2009 rok

- uchwała została podjęta jednogłośnie -

 1. Uchwała nr 3/2010 z Dnia 26.04.2010r.

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR" za 2009 rok

- absolutorium zostaje udzielone jednogłośnie-

 1. Uchwała nr 4/2010 z Dnia 26.04.2010r.

Uchwała w sprawie wpisowego i rocznej składki członkowskiej

Po dłuższej dyskusji uchwala zostaje przyjęta większością Głosów

(za było 24, przeciw 1 głos)

 1. Uchwała nr 5/2010 z Dnia 26.04.2010r

W sprawie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2010

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

 1. Uchwała nr 6/2010 z Dnia 26.04.2010r

W sprawie odwołania Pana Wojciecha Krzyżanowskiego z Komisji Rewizyjnej

- Wojciech Krzyżanowski zostaje odwołany z komisji rewizyjnej jednogłośnie

 1. Uchwała nr 7/2010 z Dnia 26.04.2010r

W sprawie powołania Pani Ewy Olejniczak na członka komisji rewizyjnej

- uchwała zostaje przyjęta jednogłośnie-

 

Przedstawione zostały Konkursy:

 1. Na najlepszy produkt Turystyczny ogłoszony prze Polską Organizację Turystyczną
 2. Turystyczny Ranking Gmin, gdzie idee projektu przedstawił Krzysztof Chmielnik, który również przedstawił propozycję obiektywniej oceny w konkursie.

 

Podczas Zebrania walnego doszło do dyskusji rozpoczętej przez wice prezes zarządu Panią Sylwię Wojtasik z Urzędu Marszałkowskiego, która poinformowała  o zmniejszeniu składki urzędu marszałkowskiego ze 120 tys. na 90 tys. Informacja to wywołała  wielką burzę wśród zebranych osób. Na pytanie zebranych kto wpadł na taki pomysł, padła odpowiedź Pani Wojtasi, że jej departament. Padło wiele nowych obietnic, założeń oraz propozycji ze strony Urzędu Marszałkowskiego reprezentowanego przez Panią Sylwię Wojtasik.

Prośba o zaprotokołowanie:

 1. Jedną z propozycji Pani Dyrektor Sylwii Wojtasik jest czynny udział LOTUR-u w procesach zleconych przy realizacji projektu „ Budowy Marki", nad którą pracuje zewnętrzna firma na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego.
 2. Jednym z założeń jest wystosowanie wniosku o etatyzację do Urzędu Marszałkowskiego, na stanowisko Prezesa Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Sprawy Rożne

Przedstawienie propozycji emisji programu przez Telewizje Gorzów, Prośba o odpowiadanie i reagowanie na maile od pracowników LOTUR o przesyłanie informacji do biuletynu.

Na zakończenie głos zabrała P. Beata Musiałowska reprezentująca PTTK z Zielone Góry.

Walne zebranie zakończył przewodniczący P. Bruno Aleksander Kieć dziękując za przybycie i za czynne uczestnictwo w Walnym Zebraniu.

 

Protokolant                                                                                                               Anna Dopierała                                                                                                

zdjęcia