RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

STATUT LUBUSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STATUT  

LUBUSKIEJ  REGIONALNEJ  ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „LOTUR”

 

Obowiązuje od 27.05 2015

 

 

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

 

 

 

§1

 

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR" zwana dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

§2

 

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością. 

§3

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jego siedzibą jest miasto Zielona Góra. 

§4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 

§5

 

Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

§6

 

Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

 

 

Rozdział 2 - Cele i zasady działania

 

§7

  

Celem działalności  Stowarzyszenia  jest:

1.    kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,

2.    integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województw,

3.    zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo,

4.    wzrost wpływów z turystyki,

5.    poprawa infrastruktury turystycznej w województwie,

6.    stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe  zarządzanie systemem "it",

7.    inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi,

8.    opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

9.    koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie,

10.  stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,

11.  prowadzenie i organizowanie szkoleń,

12.  Organizowanie kampanii informacyjnych i społecznych.

13.  Promocja regionu LUBUSKIEGO i Polski.

14.  Promocja turystyczna regionu Lubuskiego i Polski.

15.  Działalność proekologiczna na rzecz regionu LUBUSKIEGO i Polski.

16.  Działalność na rzecz promocji turystycznej regionu dla osób i grup niepełnosprawnych.

17.  Działania na rzecz integracji europejskiej.

18.  Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na projekty wspierające rozwój organizacji,  firm, instytucji.

19.  Doradztwo mające na celu usprawnienie działalności przedsiębiorstw i ich rozwój.

20.  Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób potrzebujących, w szczególności niepełnosprawnych, oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

21.  Promowanie działań na rzecz rodziny.

22.  Podejmowanie działań w celu wyrównania szans na rynku pracy kobiet,  mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

23.  Współpraca z pracownikami i studentami wyższych uczelni w zakresie działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej.

24.  Współpraca z władzami samorządowymi, sektorem pomocy społecznej, oraz instytucjami zainteresowanymi rozwojem środowiska lokalnego.

25.  Wszelka współpraca i działalność związana z wolontariatem zgodnie z obowiązującymi   przepisami

                                                                                                     

§8

 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1.    wydawanie książek 22.11. Z PKD,

2.    wydawanie gazet 22.12. Z PKD,

3.    wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13. Z PKD

4.    działalność biur podróży 63.30. A PKD,

5.    działalność agencji podróży 63.30. B PKD,

6.    działalność biur turystycznych 63.30. C PKD,

7.    pozostałą działalność turystyczną 63.30. D PKD,

8.    prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi 73.10. C PKD,

9.    działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw 74.84. A PKD,

10.  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B.

11.  pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84. B PKD,

12.  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 91.33 Z PKD,

13.  pozostałą działalność związaną ze sportem 92.62. Z PKD,

14.  pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 92.72. Z PKD.

 

 Rozdział 3 - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

 

§10

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:

1.    posiada pełnię zdolności do czynności prawnych,

2.    nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne),

3.    złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

 

§11

 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność stowarzyszenia, uznaje jej statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

 

 

§ 12

 

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Walnego  Zebrania.

 

§13

 

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich na podstawie uchwały Walnego  Zebrania.

 

 

§14

 

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§15

 

1.    Wpisanie na listę członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia wyłączeniem § 12 i § 13.

2.    Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia

 

 

§16

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2.    brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,

3.    otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,

4.    wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,

5.    obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

 

 

§17

 

Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w  §16, z wyjątkiem czynnego oraz biernego prawa wyborczego.

 

 

§18

 

Do obowiązków członka należy:

 

1.    przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

2.    aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,

3.    regularne opłacanie składek członkowskich.

 

Ustęp 2 nie dotyczy członka wpierającego i honorowego.

Ustęp 3 nie dotyczy członka honorowego.

 

 

§19

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia,

2) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania

    obowiązków przewidzianych w art.18, z tym, że niepłacenie składek musi trwać z przyczyn

    nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej sześciu miesięcy,

3) śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej. 

2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

 

Rozdział 4 - Władze i organizacja Stowarzyszenia

 

 

§20

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2.    Zarząd Stowarzyszenia,

3.    Komisja Rewizyjna.

 

§21

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§22

 

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:

1.    do Zarządu Stowarzyszenia - jednomyślnie decyzją Zarządu,

2.    do Komisji Rewizyjnej - jednomyślnie decyzją Komisji,

3.    ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru. 

 

Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

§23

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:

1.    ustala program działania Stowarzyszenia,

2.    wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,

3.    rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,

4.    udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

5.    rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,

6.    uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia,

7.    określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe,

8.    podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,

9.    podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10.  podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

 

 

§24

 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne i niezwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku,

    natomiast jako sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

-          z własnej inicjatywy,

-          na wniosek Komisji Rewizyjnej,

-          na wniosek 1/3 ogółu członków.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od

    złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§25

 

O terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na dwa tygodnie przed Zebraniem.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§26

 

Zarząd Stowarzyszenia:

1.    reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,

2.    uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,

3.    ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,

4.    nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

5.    powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia,

6.    składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

7.    podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym statutem.

 

 

§27

 

1.    W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięć osób osoby wybranych spośród członków  zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zarząd  składa się z  Prezesa dwóch  Wiceprezesów  oraz dwóch Członków Zarządu.

2.    Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu z zastrzeżeniem  § 37. 

 

§28

 

Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

             

§29

 

Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§30

 

1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.

3.    Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4.    Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

5.    Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

·        przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

·        wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

·        składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

·        składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

·        występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami działań Zarządu,

·        przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

 

 

§31

 

1.    Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2.    Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.    Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego  Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

 

Rozdział 5 - Zasady wyborcze

 

§32

 

1.    Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym Statutem. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Członkowie władz o terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni listem poleconym lub innym przyjętym przez władze trybem.

2.    W  przypadku  braku  quorum  uchwały  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają  zwykłą  większością  głosów,a  ich ważność  nie  jest  zdeterminowana  ilością  uczestniczących  w  Walnym  Zebraniu  członków  Stowarzyszenia.

 

§33

 

Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska największą liczbę głosów -za.

 

 

Rozdział 6 - Majątek Stowarzyszenia

 

 

§34

 

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 §35

 

Na fundusze składają się:

1.    wpływy ze składek członków i wpisowe,

2.    wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

3.    dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności samorządności Stowarzyszenia,

4.    wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych.

 

§36

 

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

 

 

 

§37

 

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu.

 

 

Rozdział 7 - Postanowienia końcowe

 

§38

 

1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie

    Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy

    uprawnionych członków.

2. uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie

    przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

§39

 

W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w porozumieniu przepisów prawa pracy jest  Prezes Stowarzyszenia.

 

§40

 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia, wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Zielona Góra 27.05.2015