Składki

Uchwała nr 6/2004 ws składek

I Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lubuska Organizacja Turystyczna LOTUR z dnia 2.09.2004 r. w sprawie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej.

Na podstawie §23 pkt 7 Statutu Lubuskiej Organizacji Turystycznej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

1. Wysokość składki rocznej dla członków LOTUR wynosi:

Województwo Lubuskie

  • 50.000 zł

Powiaty ziemskie o ilości mieszkańców:

  • do 50 tys. – 2.000 zł
  • 50-100 tys. – 3.000 zł
  • powyżej 100 tys. – 4.000 zł

gminy o ilości mieszkańców:

– powyżej 100 tys. – 10.000 zł

– 50-100 tys. – 6.000 zł

– 25-50 tys. – 4.000 zł

– 10-25 tys. – 3.000 zł

– 5-10 tys. – 2.000 zł

– poniżej 5 tys. – 1.000 zł

Izby gospodarcze, inne organizacje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podmioty komercyjne

  • zatrudniające powyżej 20 osób – 2.000 zł
  • zatrudniające do 20 osób – 500 zł

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS jako Lokalne Organizacje Turystyczne, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej i organizacje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą
z której zysk przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych

  • 100 zł

Pozostałe podmioty

  • 100 zł

2. Wysokość wpisowego przy wstąpienia do LOTUR na kwotę - 100 zł

3. Wysokość składki członkowskiej dla nowoprzyjętych członków wynosi ¼ składki rocznej za każdy rozpoczęty kwartał członkostwa

4. Składkę członkowską należy przekazać na konto LOTUR do 15 kwietnia za bieżący rok, z zastrzeżeniem ust. 5

5. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składkę członkowską w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia